GDPR

Zásady ochrany a zpracování OÚ

Společnost prohlašuje, že nakládá s osobními údaji dle platné firemní směrnice, která vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679.(GDPR). (v nerizikovém prostředí)

Při zpracování OÚ dodržujeme a uplatňujeme: přiměřenost, relevantnost a omezení na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který OÚ zpracováváme.(vždy v souvislosti s předmětem podnikání a důvodů vyplývajících z obchodního vztahu s partnerem)

  Vždy posuzujeme, zda zásah do práv subjektu údajů, ke kterému v důsledku zpracování dojde je:

 • přiměřený,
 • legitimní vzhledem k účelu zpracovávání.
 • Ukáže-li se, že zpracovávání konkrétního osobního údaje k určitému účelu
 • je nadbytečné, nebo není takové zpracovávání OÚ v souladu s GDPR, takové OÚ nezpracováváme.

Přesnost

 • Zpracovávané OÚ uchováváme vždy přesné a dle potřeby aktualizované.
 • Zabezpečujeme, že ty OÚ, které jsou nepřesné, jsou bezodkladně vymazány nebo opraveny:

 • přijímáme veškerá rozumná opatření, aby OÚ, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Integrita a důvěrnost

  Deklarujeme, že způsob zpracování OÚ zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany, pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před:

 • neoprávněným či protiprávním zpracováním a před
 • náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“).